Electrostatic Protection Box

 

กล่องเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

 

Electrostatic Protection Box  คือกล่องเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดขึ้นและอาจจะทำให้อุปกรณ์ที่อยู่ภายในได้รับความเสียหายได้

  การประยุกต์ใช้งาน 

          Electrostatic Protection Box ทำมาจากกระดาษแข็งที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นพิเศษ เพื่อใช้ในการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต หรือที่เรียกว่า

 Electrostatic ซึ่งมีความสัมคัญต่อวงการอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมาก เพราะ Electrostatic นี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วมักจะเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เกิดความเสียหายได้ดังนั้นมันจึงถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีความเหมาะสมกับการ ใช้งานทั้งในโรงงาน Electronic, การขนส่งอุปกรณ์Electronic หรือแม้กระทั่งการเก็บรักษา และอื่น ๆ อีกมากมาย Product ที่มีการออกแบบใว้แล้วก็ประกอบไปด้วย กล่องใส่อุปกรณ์,กล่องบรรจุ PCB

 บอร์ดเพื่อการขนส่ง,กล่องบรรจุ IC tube,หรือตามแต่ที่ลูกค้าต้องการ

คุณสมบัติ กล่องป้องกันไฟฟ้าสถิต

         ความต้านทางบริเวณพื้นผิว

                 - เยื่อตรงกลางผนังกล่อง     < 100 Ohm

                 - บริเวณผิวกล่อง               107-8 Ohm

         ความเร็วในการคลายประจุ           < 2 วินาที

         สีกล่อง                                  น้ำเงิน

 

Container Box for Shipment Container Box for Shipment

กล่องสำหรับขนส่งสิ่งของต่าง ๆ เช่น PCB, Component เป็นต้น มาตรฐานกล่องสีน้ำเงิน

Container Box for Production and storage Container Box for Production and storage

กล่องสำหรับเก็บของในโรงงาน และเก็บไว้ภายในหรือภายนอกตู้ Container มาตรฐานกล่องสีดำ

Container Box for Production Storage and Shipment Container Box for Production Storage and Shipment

กล่องสำหรับเก็บของในโรงงาน และเก็บไว้ภายในหรือภายนอกตู้ Container มาตรฐานกล่องสีดำ

   
© copy right 2013 EDM LTD.