Container Box for Production and storage

กล่องสำหรับเก็บของในโรงงาน และเก็บไว้ภายในหรือภายนอกตู้ Container

มาตรฐานกล่องสีดำ

กล่องสำหรับบรรจุ หลอด IC สามารถปิดฝากล่องได้
กล่องสำหรับบรรจุ หลอด IC ลักษณะการจัดเก็บเป็นแบบ Fifo
กล่องใช้สำหรับวาง reel ในแนวตั้ง
กล่องเอนกประสงค์ แบบเ้ปิดโล่ง
กล่องสำหรับบรรจุ Reel มีฝาปิด เหมาะสำหรับเก็บของเข้าตู้ Container
กล่องสำหรับบรรจุม้วน Reel พร้อมฝาปิด
   
© copy right 2013 EDM LTD.