Container Box for Production Storage and Shipment

กล่องสำหรับเก็บของในโรงงาน และเก็บไว้ภายในหรือภายนอกตู้ Container

มาตรฐานกล่องสีดำ

Adhesive tape Tape สำหรับใช้ในงานที่ป้องกัน ESD
BoxESD_In-plant_handler In-plant handler, partitioned, with printed warning กล่องสำหรับใช้ร่วมกับ handler, ภายในมีตัวแบ่งพื้นที่กล่องให้, สามารถพิมพ์ข้อความติดกล่องได้
กล่องขนาดเล็กหลายกล่อง บรรจุอยู่ภายในกล่องใหญ่
แผ่นกั้นแบ่งพื้นที่ของกล่องขนาดใหญ่
แผ่นกั้นแบ่งพื้นที่ของกล่องขนาดเล็ก
แฟ้มชนิดแขวน เหมาะสำหรับเก็บเอกสารแล้วใช้ในห้องป้องกัน ESD
แผ่นสำหรับคั่นกลางกล่องที่จะวางซ้อนกันใช้ร่วมกับกล่องชนิด Multibox
ป้ายชื่ออุปกรณ์ เหมาะสำหรับใช้ทั่ว ๆ ไปภายในห้องป้องกัน ESD
แฟ้มเก็บเอกสารขนาด A4 ใช้กับงานที่ต้องป้องกัน ESD
กล่องเอนกประสงค์ ใช้งานทั่วไป
ฝาปิดกล่องเอนกประสงค์
กล่องเอนกประสงค์ชนิดมีฝาปิด
   
© copy right 2013 EDM LTD.