ourservice

 

สนับสนุนการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ ด้วยการออกแบบพัฒนาชิ้นงานต้นแบบเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ หรือการผลิตจำนวนมาก เชิงอุตสาหกรรม หรือในโครงงานที่มี มูลค่าสูง และมีเทคโนโลยี่ที่ซับซ้อน สนับสนุนความรู้ทางทฤษฎี , ข้อมูลจำเพาะ (Specification) ของอุปกรณ์ต่างๆ ที่บริษัทจำหน่าย เพื่องานออกแบบ / พัฒนา สนับสนุนการใช้งานที่เกิดประโยชน์ประโยชน์สูงสุด (optimum) ของผลิตภัณฑ์ เพื่อรักษาสิ่ง แวดล้อม

   
© copy right 2013 EDM LTD.